หน่วยธุรกิจ

BUSINESS  UNIT

           หน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานภายใต้บริษัท BRXG ตั้งแต่การให้บริการและให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์ การรักษาโดยกลุ่มแพทย์ทางเลือก หน่วยงานที่ให้การดูแลผู้สูงอายุ หน่วยงานด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา หน่วยงานที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ 

BRXG  LIMITED

M-One  Company

B-EDUCATION  ACADEMY

B-TRAVEL

Gqom Innovation Company

BRXG Maintenance Company

BRXG Logistic Company

BRXG Organization Company

BRXG Finance  Company