B-Travel

ท่องเที่ยวพักผ่อน ไปสัมผัสกับธรรมชาติและเข้าถึงชุมชนท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนในแหล่งธรรมชาติ โดยนำพลังงานจากธรรมชาติมาบำบัดจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสควบคู่ไปกับการเรียนรู้ธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

Contact