about us

เกี่ยวกับเรา

VISION

” คุณค่าแห่งเครือข่ายบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชนบท “

บริษัท BRXG 

ก่อตั้งในปี2559 ด้วยทีมงานแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ด้วยการบริการทางสุขภาพที่มีการเชื่อมโยงกันแบบเชิงรุก คำนึงถึงความเหมาะสมทางการแพทย์ ให้ผู้ป่วยและผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด ในค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

mission

” เชื่อมโยงสร้างสรรค์รูปแบบการดูแลป้องกันสุขภาพแบบเคลื่อนที่ แบบองค์รวมและบริหารจัดการงานด้านรังสีวิทยาอย่าง
ต่อเนื่องสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มด้วยบริการที่มีมาตรฐานและวัฒนธรรมการทำงานที่ดี “

โรงพยาบาลบูรพารักษ์

มาจากที่ตั้งและจุดกำเนิดของ BRXG ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออก คือ ทิศบูรพา และคำว่า รักษ์ มาจากคำว่า รักษาและมีจุดเด่นคือที่ตั้งของโรงพยาบาลบูรพารักษ์อันเป็นจุดยุทธศาสตร์ของ EEC หรือเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ประตูเศรษฐกิจสำคัญเชื่อมโยงไทยสู่ทวีปเอเชียและมีการดูแลชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทยแบบครบวงจรทั่วประเทศ ทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ เราจึงนิยามตัวเองว่าเป็น“ Life hospital ”

โปร่งใส   ยุติธรรม   ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

BRXG story