ตรวจคัดกรองโรคและงานด้านรังสีวิทยา

ตรวจรักษาโรค

บริการด้านงานอาชีวเวชศาสตร์

บริการด้านงานอาชีวเวชศาสตร์

วิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ

จัดโครงการด้านสุขภาพ
การอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ

บริการเสริม อื่นๆ