Cart

Tuesday, 18 February 2020

ตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์ ให้กับประชาชนรพ.สต.บ้านหนองพะวา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 BRXG ออกให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram + Us Breast) และตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์ ให้กับประชาชนรพ.สต.บ้านหนองพะวา

 

Tuesday, 18 February 2020