Cart

Tuesday, 18 February 2020

อกให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง “Health management” การจัดสุขภาพแบบองค์รวม

วันที่ 3 ธันวาคม 2562

ทีม Health promotion ของ BRXG ออกให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง “Health management” การจัดสุขภาพแบบองค์รวม ให้กับบริษัท SC บางนา

Tuesday, 18 February 2020