เราให้บริการเกี่ยวกับด้านสุขภาพแบบครบวงจร โดยจะเน้นหนักไปทางการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รวมถึงการให้บริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้ความรู้ด้านสุขภาพ

breast exam

ออกให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม

breast exam2

                ออกให้ความรู้นอกสถานที่โดยแพทย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจความผิดปกติด้วยตนเองเช่นการคลำเต้านมด้วยตนเอง สัญญาณอันตรายต่างๆในร่างกายที่ควรปรึกษาแพทย์ ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ และการตรวจพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ที่จะช่วยตรวจหาโรคต่างๆในช่องท้องที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับ ตับแข็ง นิ่วในถุงน้ำดี ฯลฯ   การตรวจเอ็กซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านมเพื่อหาโรคมะเร็งเต้านมซึ่งมีโอกาสรักษาหายขาดได้ในกรณีที่พบเร็ว การตรวจมวลกระดูกทีสามารถบ่งบอกภาวะกระดูกพรุนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุ

2. ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

cxrblood test

เอ็กซเรย์ปอดและตรวจเลือด

 

PE pap smear

ตรวจร่างกายโดบแพทย์และตรวจมะเร็งปากมดลูก

 

Checkup

ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ

เราให้บริการในการออกตรวจสุขภาพนอกสถานที่แบบเต็มระบบ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป พนักงานห้างร้านบริษัทต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอยู่ในที่ที่มีปัญหาด้านการเดินทาง หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่งจะครอบคลุมการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจการได้ยิน ตรวจเอ็กซเรย์ปอด และอื่นๆ ด้วยระบบการตรวจที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ใส่ใจในผู้รับบริการทุกคน รวมถึงการรายงานผลการตรวจที่เข้าใจง่าย มีคำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ชัดเจนในกรณีผลตรวจมีปัญหา

3. ตรวจพิเศษทางรังสีทั้งในและนอกสถานที่

                - การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Abdomen)

sono

                ให้บริการตรวจอัลต้าซาวด์ช่องท้องทั้งในและนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นช่องท้องส่วนบน ส่วนล่าง หรือทั้งหมด โดยนักอัลตร้าซาวด์ (Sonographer) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำและมีประสบการณ์สูง และรถอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ซึ่งสะดวกสบายและทันสมัย มีความถูกต้องแม่นยำในการตรวจ

-การตรวจเอ็กซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram and ultrasound breast)

mmgabvs

Mammogram และ Automatic breast ultrasound system

ให้บริการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยรถตรวจเอ็กซเรย์เต้านมที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการตรวจอัลต้าซาวด์เต้านม ซึ่งมีทั้งเครื่องอัลตร้าซาวด์เต้านมอัตโนมัติ (Automatic Breast Ultrasound System) หรือการตรวจอัลต้าซาวด์เต้านมโดยนักอัลตร้าซาวด์ มีความแม่นยำสูงในการตรวจหามะเร็งเต้านม รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการให้การตรวจ

-การตรวจมวลกระดูก (Bone Mineral densitometry)

ให้บริการตรวจมวลกระดูก ด้วยเครื่องตรวจมวลกระดูกเคลื่อนที่รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเครื่องในโรงพยาบาลในการตรวจหาภาวะกระดูกพรุน

4. รักษาโรคนอกสถานที่

treatment

                ให้บริการให้คำแนะนำและจ่ายยารักษาโรคที่พบบ่อย เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ ในกลุ่มผู้รบบริการที่ได้รับการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ไปแล้ว และไม่สะดวกในการเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเราจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมออกไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านระบบสารสนเทศ และมีการติดตามผลการรักษาเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด

5. ส่งเสริมสุขภาพนอกสถานที่

health2health1

                ออกให้คำแนะนำและสร้างความรู้รวมถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการดูและรักษาสุขภาพในเชิงรุก แก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจสุขภาพไปแล้ว โดยอาศัยข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกลุ่มผู้ที่สนใจ ด้วยทีมส่งเสริมสุขภาพของเรา ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคต่างๆและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงลดงบประมาณที่ต้องใช้ในการรักษาโรคได้อีกด้วย

6. บริการอ่านภาพทางรังสี

                รับอ่านและรายงานผลภาพทางรังสีโดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น General X-ray, Intravenous pyelography, Upper GI study, Long GI study, Esophagogram, Fluoroscopy อื่นๆ, Mammogram, CT scan, MRI, Bone Mineral Density ให้กับหน่วยสาธารณสุขและโรงพยาบาล โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือสื่ออิเลคโทรนิคอื่นๆ มีกำหนดผลออกชัดเจน ตรงเวลา ในราคาที่เหมาะสม

7. สร้างสื่อและโปรแกรมสารสนเทศทางการแพทย์

                รับพัฒนาระบบต่างๆที่ใช้ในทางการแพทย์และช่วยสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นโปรแกรมบริหารคลีนิก โปรแกรมบริหารห้องยา โปรแกรมจัดตารางเวร ฯลฯ โดยโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางการแพทย์ ซึ่งเราจะเน้นย้ำในการดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ใส่ใจกับคำร้องขอต่างๆ ในราคาที่เหมาะสม

8. คลีนิกบ้านนอก (Rural Clinic)

                ให้บริการคลีนิกรักษาโรคในพื้นที่ห่างไกลหรือไกลจากสถานบริการสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือประชากรในส่วนที่ขาดแคลนการบริการด้านสาธารณสุขให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยลง และช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีเร่งด่วนได้รวดเร็วขึ้น