docs 

เราเริ่มต้นจากรังสีแพทย์กลุ่มเล็กๆ ที่ให้บริการด้านรังสีแก่คนไข้มาอย่างยาวนาน ได้พบปัญหาและอุปสรรคมากมายในการทำงานและดูแลคนไข้ ตั้งแต่ปัญหาเล็กๆ ไปจนถึงปัญหาระดับประเทศ ซึ่งปัญหาที่สำคัญที่สุด ก็ยังคงเป็นการให้บริการที่ไม่เพียงพอกับคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจทางรังสี เช่นการตรวจอัลตร้าซาวด์และการตรวจแมมโมแกรม รวมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาโรคหรือตรวจสุขภาพร่างกาย ทั้งในสถานบริการและนอกสถานบริการทางสาธารณสุข ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศโดยรวม โดยที่การแก้ปัญหาในภาพรวามก็ยังคนติดอยู่ในกรอบวิธีคิดแบบเดิมๆ ส่งผลให้ปัญหานี้ก็ยังคงมีอยู่ต่อไป และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ใช่จุดศูนย์กลางของความเจริญ

patients

เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ การแก้ไขเฉพาะบุคคลหรือแค่ในองค์กรคงไม่เพียงพอ สิ่งที่ควรทำคือแก้ไขในระบบโครงสร้างถึงระดับประเทศ เราเองมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชากรเพิ่มขึ้น โดยจะเริ่มทำจากจุดเล็กๆไปเรื่อยๆก่อน เราได้รวบรวมบุคลากรที่มีปณิธานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เทคนิเชี่ยน นักสาธารณสุข รวมถึงบุคลากรทางด้านอื่นๆ เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันให้เป้าหมายของเราสำเร็จลุล่วงไปได้

เราได้ก่อตั้งบริษัท BRXG ขึ้นมาในปีพ.ศ.2559 เพื่อที่จะได้เป็นหลักสำคัญในการจัดการการพัฒนาด้านสุขภาพของประชากรอย่างเป็นระบบ รวมถึงเป็นศูนย์กลางสำหรับการรวบรวมบุคลากรในการทำงานด้านต่างๆ โดยได้แบ่งออกเป็นบริษัทย่อย 4 บริษัท เพื่อจะเป็นกลไกสำคัญในการทำงานนี้ ได้แก่

beewa

BEEWA HEALTHCARE CO.,LTD.

  1. บริษัทบีว่าเฮลท์แคร์ ช่่วยในการออกสำรวจประชากร และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการตรวจทางด้านรังสีต่างๆ รวมถึงคอยติดต่อประสานงานกับคนไข้และประสานงานระหว่างบริษัทย่อยต่างๆ

 arares

ARARES CO.,LTD.

2. บริษัทอะราเรส บริหารจัดการเรื่องการอ่านผลการตรวจทางรังสีและรังสีแพทย์

 xomu

XOMUIMAGING CO.,LTD.

3. บริษัทโซมู่อิเมจจิ้ง เป็นผู้จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ต่างๆทางด้านการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์ เช่น อัลตร้าโซโนกราฟเฟอร์ และ นักรังสีเทคนิค

 gqom

GQOM HEALTHINNOVATION CO.,LTD.

4. บริษัทจีค่อมเฮลท์อินโนเวชั่น สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการทำงานและบริหารงานทั้งหมดของบริษัท รวมถึงผลิตซอฟท์แวร์ในการให้บริการทางด้านการแพทย์อื่นๆอีกด้วย

เราให้บริการเกี่ยวกับด้านสุขภาพแบบครบวงจร โดยจะเน้นหนักไปทางการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รวมถึงการให้บริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้ความรู้ด้านสุขภาพ

breast exam

ออกให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม

breast exam2

                ออกให้ความรู้นอกสถานที่โดยแพทย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจความผิดปกติด้วยตนเองเช่นการคลำเต้านมด้วยตนเอง สัญญาณอันตรายต่างๆในร่างกายที่ควรปรึกษาแพทย์ ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ และการตรวจพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ที่จะช่วยตรวจหาโรคต่างๆในช่องท้องที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับ ตับแข็ง นิ่วในถุงน้ำดี ฯลฯ   การตรวจเอ็กซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านมเพื่อหาโรคมะเร็งเต้านมซึ่งมีโอกาสรักษาหายขาดได้ในกรณีที่พบเร็ว การตรวจมวลกระดูกทีสามารถบ่งบอกภาวะกระดูกพรุนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุ

2. ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

cxrblood test

เอ็กซเรย์ปอดและตรวจเลือด

 

PE pap smear

ตรวจร่างกายโดบแพทย์และตรวจมะเร็งปากมดลูก

 

Checkup

ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ

เราให้บริการในการออกตรวจสุขภาพนอกสถานที่แบบเต็มระบบ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป พนักงานห้างร้านบริษัทต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอยู่ในที่ที่มีปัญหาด้านการเดินทาง หรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่งจะครอบคลุมการตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจการได้ยิน ตรวจเอ็กซเรย์ปอด และอื่นๆ ด้วยระบบการตรวจที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ใส่ใจในผู้รับบริการทุกคน รวมถึงการรายงานผลการตรวจที่เข้าใจง่าย มีคำแนะนำการปฏิบัติตัวที่ชัดเจนในกรณีผลตรวจมีปัญหา

3. ตรวจพิเศษทางรังสีทั้งในและนอกสถานที่

                - การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Abdomen)

sono

                ให้บริการตรวจอัลต้าซาวด์ช่องท้องทั้งในและนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นช่องท้องส่วนบน ส่วนล่าง หรือทั้งหมด โดยนักอัลตร้าซาวด์ (Sonographer) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำและมีประสบการณ์สูง และรถอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ซึ่งสะดวกสบายและทันสมัย มีความถูกต้องแม่นยำในการตรวจ

-การตรวจเอ็กซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram and ultrasound breast)

mmgabvs

Mammogram และ Automatic breast ultrasound system

ให้บริการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยรถตรวจเอ็กซเรย์เต้านมที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการตรวจอัลต้าซาวด์เต้านม ซึ่งมีทั้งเครื่องอัลตร้าซาวด์เต้านมอัตโนมัติ (Automatic Breast Ultrasound System) หรือการตรวจอัลต้าซาวด์เต้านมโดยนักอัลตร้าซาวด์ มีความแม่นยำสูงในการตรวจหามะเร็งเต้านม รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการให้การตรวจ

-การตรวจมวลกระดูก (Bone Mineral densitometry)

ให้บริการตรวจมวลกระดูก ด้วยเครื่องตรวจมวลกระดูกเคลื่อนที่รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเครื่องในโรงพยาบาลในการตรวจหาภาวะกระดูกพรุน

4. รักษาโรคนอกสถานที่

treatment

                ให้บริการให้คำแนะนำและจ่ายยารักษาโรคที่พบบ่อย เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ ในกลุ่มผู้รบบริการที่ได้รับการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ไปแล้ว และไม่สะดวกในการเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเราจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมออกไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านระบบสารสนเทศ และมีการติดตามผลการรักษาเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด

5. ส่งเสริมสุขภาพนอกสถานที่

health2health1

                ออกให้คำแนะนำและสร้างความรู้รวมถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการดูและรักษาสุขภาพในเชิงรุก แก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจสุขภาพไปแล้ว โดยอาศัยข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกลุ่มผู้ที่สนใจ ด้วยทีมส่งเสริมสุขภาพของเรา ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคต่างๆและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงลดงบประมาณที่ต้องใช้ในการรักษาโรคได้อีกด้วย

6. บริการอ่านภาพทางรังสี

                รับอ่านและรายงานผลภาพทางรังสีโดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น General X-ray, Intravenous pyelography, Upper GI study, Long GI study, Esophagogram, Fluoroscopy อื่นๆ, Mammogram, CT scan, MRI, Bone Mineral Density ให้กับหน่วยสาธารณสุขและโรงพยาบาล โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือสื่ออิเลคโทรนิคอื่นๆ มีกำหนดผลออกชัดเจน ตรงเวลา ในราคาที่เหมาะสม

7. สร้างสื่อและโปรแกรมสารสนเทศทางการแพทย์

                รับพัฒนาระบบต่างๆที่ใช้ในทางการแพทย์และช่วยสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นโปรแกรมบริหารคลีนิก โปรแกรมบริหารห้องยา โปรแกรมจัดตารางเวร ฯลฯ โดยโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางการแพทย์ ซึ่งเราจะเน้นย้ำในการดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ใส่ใจกับคำร้องขอต่างๆ ในราคาที่เหมาะสม

8. คลีนิกบ้านนอก (Rural Clinic)

                ให้บริการคลีนิกรักษาโรคในพื้นที่ห่างไกลหรือไกลจากสถานบริการสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือประชากรในส่วนที่ขาดแคลนการบริการด้านสาธารณสุขให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยลง และช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีเร่งด่วนได้รวดเร็วขึ้น

เรามุ่งมั่นในการให้ความรู้และการบริการด้านสุขภาพ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้น

 

Dr.Tung  
  นพ.วรชาติ ศักดิ์ศิรินุกูล
    กรรมการผู้จัดการ
 
IMG 4378  
  นพ.ก้อง เจริญราษฎร์
    กรรมการ
     
Dr.ly  
  พญ. ธัญลักษณ์ นิลไพฑูรย์
    กรรมการ และฝ่าย การแพทย์
 
IMG 4396  
  นพ. รัฐวัชร์ อริยรัฐรังสี
    กรรมการ
     
IMG 4508  
  นางสาวบุญทวี อลิปริยกูล
    กรรมการ และฝ่าย บุคลากรคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และปฎิสัมพันธ์
 
IMG 4600  
  นางสาววรรณิศา สุวรรณรัตน์
    กรรมการ และฝ่าย วิชาการ
     
IMG 4548  
  นางสาวสุธัญญา ดงราษี
    กรรมการ และฝ่าย การพยาบาล
 
IMG 4562  
  นางสาวสุรินทร์ ขวัญอ่อน
    กรรมการ ฝ่ายการเงิน และ เลขานุการ
     
pben  
  นางสาวทัศนีนุช แก้วศรีทอง
    กรรมการ และฝ่าย ยานพาหนะ
 
IMG 4642  
  แพทย์พญิงรุจิรา เทียบเทียม
    กรรมการ
     
IMG 4638  
  นางสาวบัณฑิตา อินทะชัย
    กรรมการ
 
IMG 4622  
  นางสาวภัทราวดี นุชพงษ์
    กรรมการ
     
IMG 4646  
  นายทศพล ชลานนท์ไพศาล
    กรรมการ
 
IMG 4543  
  นายชาญณรงค์ วงษ์วานิช
    กรรมการ
     
IMG 4527  
  นายสุกฤษฎิ์ บุญกาญวินิชา
    กรรมการ